Ina van Beek, Petra Tiemessen, Wilma Schakenraad


Referenties

 1. Commissie Samson. Onderzoek Seksueel Misbruik. Omringd door zorg, toch niet veilig. Seksueel misbruik van door de overheid uit huis geplaatste kinderen, 1945 tot heden. Amsterdam: Boom; 2012.
 2. Draijer N. Seksueel misbruik van meisjes door verwanten. Een landelijk onderzoek naar de omvang, de gezinsachtergronden, de emotionele betekenis en de psychische en somatische gevolgen. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 1988.
 3. Portegijs W, Hermans B, Lalba V. Emancipatiemonitor 2006. Veranderingen in de leefsituatie en levensloop. Den Haag: SCP; 2006.
 4. Römkens RG. Gewoon geweld? Omvang, aard, gevolgen en achtergronden van geweld tegen vrouwen in heteroseksuele relaties. Amsterdam: Swets & Zeitlinger; 1992.
 5. Bakker F, Graaf H de, Haas S de, Kedde H, Kruijer H, Wijsen C. Seksuele gezondheid in Nederland 2009. Utrecht: Rutgers Nisso Groep; 2009.
 6. Beek I van, Naezer M, Schakenraad W. Van bagatelliseren naar bekwamen: over hulp na seksueel misbruik (1945–2010). MGV 2012;67(4):209-217.
 7. Thesaurus Zorg en Welzijn. Utrecht: Stimulansz; 2013.
 8. Niet-therapeutische circumcisie bij minderjarige jongens, KNMG-standpunt, 27 mei 2010 (PDF-bestand).
 9. De ene besnijdenis is de andere niet. Reactie op KNMG standpunt jongensbesnijdenis, Raad voor de Volksgezondheid & Zorg, 2 juni 2010).
 10. MOVISIE. Factsheet seksueel geweld. Utrecht: MOVISIE; 2014.
 11. Stichting Ambulante Fiom, 2006; op www.seksueelgeweld.info, geraadpleegd 25 oktober 2013.
 12. Haas S de. Seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongeren en volwassenen in Nederland. Tijdschrift voor Seksuologie 2012;36(2):136-145.
 13. MOVISIE. Feiten en cijfers seksueel geweld (beknopte editie).MOVISIE: Utrecht; 2013. [Geraadpleegd oktober 2013]. Beschikbaar via: http://www.movisie.nl/feiten-en-cijfers/feiten-cijfers-seksueel-geweld
 14. Berlo W van, Haas S de, Oosten N van, Dijk L. van, Brants L, Tonnon S, Storms O. Beperkt weerbaar. Een onderzoek naar seksueel geweld bij mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking. Utrecht: Rutgers WPF/MOVISIE; 2011.
 15. www.seksueelgeweld.info, geraadpleegd 25 oktober 2013.
 16. Korfker DG, Vink RM, Beek I van, Wentzel W, Beek M van, Berger M, Pal-de Bruin K van der. Inventarisatie van aandacht voor Huiselijk geweld, Seksueel Geweld en Kindermishandeling in de beroepsopleidingen Jeugd(gezondheids)zorg tot 12 jaar. Leiden/Utrecht: TNO/MOVISIE/NJi; 2007.
 17. www.meldcode.nl
 18. Brilleslijper-Kater SN. Beyond words: Between-group differences in the ways sexually abused and nonabused preschool children reveal sexual knowledge. Enschede: Febodruk; 2005.
 19. www.nji.nl/11-Goed-signaleren
 20. Janssen L, i.s.m. MOVISIE. Als vrijwilligers zich zorgen maken. Utrecht: MOVISIE; 2013.
 21. Frans E, Franck T. Het Vlaggensysteem. Antwerpen / Apeldoorn: Garant Uitgevers; 2010.
 22. Janssens K, Felten H, Frans E. Seksueel (grensoverschrijdend) gedrag: balanceren tussen openheid en normen stellen. In: Clerkx M, Groot R de, Prins F (red.). Grensoverschrijdend gedrag van pubers. Antwerpen / Apeldoorn: Garant; 2010. p. 169-197.
 23. Repetur L, Boet A (Nederlandse redactie). Over de grens? Seksueel opvoeden met het Vlaggensysteem. Gids voor ouders. Utrecht: Sensoa / MOVISIE; 2011.
 24. Lewis Herman J. Trauma en herstel. De gevolgen van geweld – van mishandeling thuis tot politiek geweld, Amsterdam: Wereldbibliotheek; 1993.
 25. Belie E de, Ivens C, Lesseliers J. Seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke handicap. Leuven / Leusden: Acco; 2000.
 26. Nicolai N (red.). Handboek psychotherapie na seksueel misbruik. Utrecht: De Tijdstroom; 2003.
 27. www.begrensdeliefde.nl
 28. www.inveiligehanden.nl
 29. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-V. 5th. Ed. Washington DC: American Psychiatric Association, 2013.
 30. www.om.nl
 31. www.politie.nl
 32. Etten ML van, Taylor S (1998). Comparative efficacy of treatments for posttraumatic stress disorder: A meta-analysis. Clin Psychol Psychot. 1998;5:126-144.
 33. Bisson JI, Ehlers A, Matthews R, Pilling S, Richards D, Turner S. Psychological treatments for chronic post-traumatic stress disorder. Systematic review and meta-analysis. Brit j Psychiat. 2007;190:97-104.
 34. Seidler GH, Wagner FE. Comparing the efficacy of EMDR and trauma-focused cognitive-behavioral therapy in the treatment of PTSD: A meta-analytic study. Psychol Med. 2006;36:1515-1522.
 35. Lange A, Ruwaard J, Schrieken B, Haas S de, Broeksteeg J, Renteria Agirre A, Kuyper A. Online behandeling van seksueel misbruikte adolescenten. Ethische dilemma’s en resultaten van een geprotocolleerde trial. Directieve therapie 2011;31(3):259–279.
 36. Grootaers K. Contextbehandeling na seksueel misbruik: een onmisbare schakel. Tijdschr Seksuologie 2013;37(1):10-15.
 37. Beek I van. Naar een effectieve en duurzame aanpak van seksueel geweld. Notitie van het Partnership Aanpak Seksueel Geweld (PASG). Utrecht: Movisie; 2014. (In druk).
 38. Lammers M, Goes A. Van incident tot fundament. Vormgeving en implementatie van beleid rond bejegening, seksualiteit en seksueel misbruik. Utrecht: TransAct / MOVISIE; 2005.
 39. Heeringa N, Janssens K, Kuyper A, Oosten N van. Kennisbundel seksualiteit en preventie seksueel misbruik. Utrecht: Vilans, CBO/TNO, RutgersWPF en MOVISIE, i.s.m. VGN; 2012.
 40. Beek I van, Bosdriesz M, Knaap M, Korfker D, Meuwissen I, Ouwehand L-M, Scholten B, Stevens R, Storms O, Vink, R. Aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Inventarisatie onder sociaal agogische, pedagogische, psychologische, zorg- en onderwijsopleidingen. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut; 2013.
 41. Lammers M. Over grenzen. Grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke handicap. Utrecht: NIZW; 1997.
 42. Lammers M, Pauli T. Van calamiteit naar preventiebeleid. Beleid en praktijk van de gehandicaptenzorg op het gebied van seksualiteit en seksueel misbruik. Utrecht: TransAct; 2003.
 43. Lammers M, Brants L. Veiligheid in de residentiële jeugdzorg. Vormgeving en implementatie van beleid rond bejegening, seksualiteit en seksueel misbruik in de residentiële jeugdzorg. Utrecht: MOVISIE; 2010.
 44. Rutgers WPF. Richtlijn seksuele en relationele vorming. Visie, doelen en uitgangspunten. Utrecht: Rutgers WPF; 2012.
 45. Kuyper A. Seksualiteitsbeleid of struisvogelpolitiek? Model voor visie en beleid op seksualiteit, relaties en omgangsvormen 12+ voor de residentiele jeugdzorg. Utrecht: Rutgers WPF; 2013.
 46. Janssens K, Lammers M, Hartog Z, Goes A, Heeringa N. Werken aan sociale veiligheid. Utrecht: MOVISIE / Vilans; 2012.
 47. Höing M, Oosten N van. Primaire preventie van seksueel geweld. In: Gijs L, Gianotten W, Vanwesenbeeck I, Weijenborg P Seksuologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2009. p. 267-295.